ฟรีดาวโหลด FreeMind 0.8.1

FreeMind is intended for editing Mind maps, XML/HTML documents, and directory trees. In future, even network-structures will be supported such as Topic Maps (ISO). All this data is represented to the user as a Mind map. This is achived with a modular design, which makes it possible to easily write modules, only designing the model of the problem (the data structure), without caring for the visual representation at all. Currently a Mind Mapping and a File Mode are implemented. Version 0.8.1 is a bug-fixing release.

โปรแกรม FreeMind เป็นโปรแกรมที่ใช่สำหรับการร่างผังความคิด ให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ง่ายสำหรับการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้งานการเขียนแผนภาพในการบริหารกิจการต่างๆ

Download Link: http://download.cnet.com/FreeMind/3000-2051_4-10076598.html?tag=mncol
Update
ล่าสุดในตระกูลของโปรแกรมสำหรับการวาดหรือออกแบบแผนผังไอเดีย หรือ แนวความคิดในเชิงของแผนภาพ Free Mind ยังถือเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้งานได้ฟรีและได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานจำนวนมากพอสมควร
ดาวโหลด FreeMind 

การติดตั้งและใช้งาน

1 หลังจากที่ดาวโหลดมาแล้ว ให้รันตัวติดตั้งขึ้นมา ตามภาพ จากนั้นคลิกปุ่ม Next2 คลิกยอมรับเงือนไขการใช้โปรแกรม จากนั้นคลิกปุ่ม Next
3 คลิก Next4 คลิก Next5 คลิก Next6 คลิก Next7 คลิก Install8 คลิก Next9 คลิก Finish10 หน้าตาการทำงานของโปรแกรมเป็นดังภาพตัวอย่างนี้11การใช้งานขั้นต้น คลิก File,New จะได้ Node เริ่มต้นที่ตรงกลาง จากนั้นให้คลิกเมาท์ลงไปในจุดเริ่มต้นเพื่อกำหนดข้อความตามที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกเมนู Insert,New Child Node เพื่อต่อแผนผังออกจากจุดเริ่มต้น โดยเราสามารถ Insert Child Nide ได้มากตามที่เราต้องการ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า